fbpx

ESEF – er du forberedt?

ESEF rapportering

I begynnelsen av mai i år bekreftet Finanstilsynet at ESEF (European Single Electronic Format) for noterte foretak vil bli innført i Norge. ESEF er et elektronisk rapporteringsformat som gjør en årsrapport maskinlesbar. Det vil si at, for eksempel, tallene i regnskapet enkelt kan brukes i elektroniske analyseverktøy.

ESEF innebærer både krav om å publisere årsrapportene i et XHTML-format og å merke års-regnskapet i tråd med ESEF-taksonomien. ESEF er et steg mot full digitalisering av all finansiell informasjon for bedrifter. Formålet med rapportering i et felles elektronisk format er at selskapene blir mer transparente. Den finansielle informasjonen blir lett tilgjengelig, og den blir lett å sammenligne og analysere. Et sentralt moment i ESEF-rapporteringen er derfor at IFRS-regnskapene skal merkes («tagges»).

I Norge trer vedtaket først i kraft for regnskapsåret 2021 og foreløpig er det kun oppstillingene over resultat, balanse, kontantstrøm og egenkapital i konsernregnskapet for 2021 som skal merkes. Noter skal merkes fra og med regnskapsåret 2022. Kravet gjelder for selskaper notert på et regulert marked, det vil si selskaper med verdipapirer notert på Oslo Børs’ hovedliste eller Euronext Expand. 

BOLT har lang erfaring med utarbeidelse av årsrapporter for børsnoterte selskaper både når det gjelder rådgiving på innhold og på design og layout. Vi har produsert digitale og trykte årsrapporter i en årrekke. Vi tilbyr også hjelp til integreringen av ESEF for våre kunder.

Dette er nytt for alle så vi anbefaler å starte tidlig med å etablere en prosjektplan med alle involverte parter. Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende møte.

In the beginning of May this year Finanstilsynet confirmed that ESEF (European Single Electronic Format) for listed companies will be mandatory in Norway. ESEF is an electronic reporting format that makes an annual report machine-readable. For example, this means that the figures in the accounts can easily be used in electronic analysis tools.

ESEF entails both the requirement to publish the annual reports in an XHTML format and to mark the annual accounts in line with the ESEF-taxonomy.

ESEF is a step towards full digitization of all financial information for the corporate world. The purpose of reporting in a common electronic format is to make companies more transparent. The financial information becomes easily accessible, and it becomes easy to compare and analyze.

A key element in ESEF-reporting is therefore that the IFRS-accounts must be marked (“tagged”).

In Norway, the decision will not enter into force until the financial year 2021, and for the time being only the statements of profit, balance sheet, cash flow and equity in the consolidated accounts for 2021 are to be marked. Notes shall be marked from and including the financial year 2022. The requirement applies to companies listed on a regulated market, i.e. companies with securities listed on the Oslo Stock Exchange’s main list or Euronext Expand.

BOLT has extensive experience in preparing annual reports for listed companies both in terms of advice on content and on design and layout. We have been producing digital and printed annual reports for over 20 years. We also offer help with the integration of ESEF for our customers.

This is new to everyone, so we recommend starting early to establish a project plan with all parties involved. Contact us today for a non-committal meeting.

Vil du vite mer?