fbpx

ESG-rapportering – styrker din merkevare

Crayon ESG report 2021 iPad

Myndighetenes stadig strengere krav til bærekraftsrapportering/ESG-rapportering har løftet denne ikke-finansielle rapporteringen fra å være et lite avsnitt i årsrapporten, inn til styrerommet – og dermed blitt en viktig del av bedriftens selskapsinformasjon.

Virksomhetene har også blitt mer oppmerksom på fordelene med bærekraftsrapportering. God dokumentasjon på bærekraftarbeidet er med på å styrke merkevaren. Noe som kan gi konkurransefortrinn ved at bedriften vil fremstå som mer kvalifisert ved f.eks. private og offentlige anbud. Dessuten kan det gi lavere kostnader ved lavere sykefravær og forsikringspremier. Det kan med andre ord koste dyrt å ikke ta bærekraft på alvor.

Kjernen i en bærekraftsrapport (ESG-rapport) bygger på tre temaer; miljø (E), sosiale forhold (S) og økonomi (G). I tillegg skal den redegjøre for foretakets forretningsmodell, vesentlighetsanalyse, konkrete tiltak og mål mm. Rapporten bør inneholde data som er sammenlignbare fra år til år. På denne måten kan virksomheten måle sine prestasjoner opp mot tidligere påvirkning og sine mål.
ESG-rapportering. Crayon ESG-rapport 2021 iPad
I regnskapsloven er det kun krav om at styret skal signere på virksomhetens årsberetning og årsregnskap. I 4 av 50 års- og bærekraftrapporter signerer styret på informasjon utover de lovpålagte kravene. Styrets signatur på bærekraftrapporter og annen informasjon utover årsrapport og -beretning er relativt nytt, men vil gi interessenter tillit til at styret har tatt stilling til og godkjent informasjon som kommuniseres eksternt. Dette er også en indikasjon på at bærekraft og verdiskaping er på virksomhetenes dagsorden, også på høyeste nivå.
 
I rapporten Bærekraft på børs rangeres selskapene av Position Green Group med en karakter fra F til A i ESG-rapportering – og vi ser stor forbedring fra år til år.
 
Når det kommer til det å kommunisere mye informasjon i form av data, tall og tekst er det viktig å tenke på design. Grafiske virkemidler som illustrative bilder, beskrivende infografikk og faktabokser, vil gjøre rapporten både leservennlige og innbydende. Layout og typografi har stor betydning for leserne og samtidig skal bedriften visuelle profil ivaretas. Mangel på et godt og konsistent design kan føre til at man i verste fall blir oppfattet som rotete og uprofesjonell. Les mer om hvordan vi jobber med design av grafisk profil.
 
Stort løft for Crayon
BOLT har bistått flere bedrifter med deres ESG-rapportering og vi er stolte av å ha vært med på å løfte Crayon opp fra en F-rangering til en B+ med bærekraftsrapporten for 2021. Crayon har hatt en imponerende vekst siden oppstart for 20 år siden. De teller nå flere enn 3300 ansatte i over 40 forskjellige land. Crayon leverer et bredt spekter av tjenester tilpasset et stadig skiftende IT-landskap. De tilrettelegger for en moderne arbeidsplass, samt stimulerer til vekst og innovasjon i virksomheten. Du kan se hele bærekraftsrapporten til Crayon her.

The government’s increased requirements for sustainability reporting have lifted this non-financial reporting from being a small section in the annual report, into the board room – and thus become an important part of the company’s business information.

Companies have also become more aware of the benefits of sustainability reporting. Good sustainability documentation helps to strengthen the brand. Which may also give a competitive advantage when appearing more qualified in e.g. private and public tenders. Furthermore, it can result in lower costs by reducing sick leave and lowering insurance premiums. In other words, it can be expensive not to take sustainability seriously.

The core of a sustainability report is based on three themes; environment (E), social conditions (S), and governance (G). In addition, it must explain the company’s business model, materiality analysis, specific measures and targets, etc. The report should contain data that is comparable year by year. In this way, the company can measure its achievements against previous influences and its goals.

The Accounting Act only requires the board to sign the company’s annual report and annual accounts. In 4 out of 50 annual and sustainability reports, the board signs information beyond the statutory requirements. The board’s signature on sustainability reports and other information beyond the annual report is relatively new, but will give stakeholders confidence that the board has viewed and approved the information that is communicated externally. This is also an indication that sustainability and value creation are on the business’s agenda, also at the highest level.

In the Bærekraft på børs report by Position Green Group, the companies are ranked by a grade from F to A – and the grades are improving year by year.

When it comes to communicating a lot of information in the form of data, numbers and text, it is important to think about design. Graphic tools such as illustrative images, descriptive infographics and fact boxes, will make the report both reader-friendly and inviting. Layout and typography are of great importance to readers, and at the same time the company’s visual profile must be maintained. Lack of a good and consistent design can lead to being perceived as messy and unprofessional at worst. Read more about how we work with corporate identity.

Big boost for Crayon
BOLT has assisted several companies with their sustainability report and we are proud to be part of Crayons raise from a F rating to a B+ with the sustainability report for 2021. Crayon has had an impressive growth since its inception 20 years ago. They have now more than 3,300 employees in more than 40 different countries. Crayon delivers a wide range of services adapted to a constantly changing IT landscape. They facilitate a modern workplace, as well as stimulate growth and innovation in the business. You can see the full sustainability report for Crayon here.

Vil du vite mer?