fbpx

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Sommeren 2022 trådde Åpenhetsloven i kraft. Loven stiller nye krav til store og mellomstore norske selskaper, særlig når det gjelder oppfølging av egne leverandører. Hovedformålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem er omfattet

Åpenhetsloven omfatter alle selskaper som overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  1. Har salgsinntekter over 70 millioner kroner
  2. Har balansesum på mer enn 35 millioner kroner
  3. Har gjennomsnittlig over 50 ansatte årsverk i regnskapsåret

Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Det er viktig å merke seg at indirekte så vil også leverandører til de bedrifter som er primærgruppen, omfattes. Dette fordi de samme kraven speiles nedover i leverandørkjeden.

Hva innebærer pliktene

Åpenhetsloven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Åpenhetsloven slår fast at redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene skal legges ut på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Det skal i årsberetningen opplyses om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Hva må virksomhetene som er omfattet gjøre nå

Det er viktig at alle virksomheter som omfattes av loven starter prosessen med å utarbeide interne retningslinjer og aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandørkjede.

En god start er følgende seks punkter:

  1. Det må forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven.
  2. Det bør etableres retningslinjer for hvordan virksomheten skal jobbe med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  3. Retningslinjene bør kommuniseres internt i hele virksomheten, og bli en del av bedriftskulturen.
  4. Etabler system for håndtering av informasjonsplikten.
  5. Få oversikt over alle leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.
  6. Foreta risikoanalyse på bakgrunn av kartleggingen.

Ved å starte nå vil din bedrift kunne bli foretrukket i forhold til andre leverandører som ikke har dokumentasjon på plass. Videre vil tilbudsprosesser bli vesentlig enklere.

Hvorfor bruke oss?

I samarbeid med advokat Sven Skinnemoen og Kamude AS kan vi i BOLT bistå med å gjennomføre vurderingene så effektivt som mulig, med enkle verktøy. I tillegg hjelper vi deg slik at dokumentasjonen fungerer som god markedsføring for din bedrift. Det er etter vårt syn avgjørende hvordan vurderingene presenteres.

Vil du vite mer?